STRATILI STE HESLO?

REGISTRÁCIA

Informácie pre zákazníkov

V internetovom obchode TrendyVeci.sk môžete za tovar zaplatiť nasledovným spôsobom:

Dobierkou - Vaša objednávka je zaslaná Slovenskou poštou na vami zadanú adresu a tovar zaplatíte až pri jej prevzatí.

Všetky zásielky expedujeme Slovenskou poštou. Cena dopravného je 2 €. Cena zahŕňa doručenie balíka Slovenskou poštou na dobierku a balné. Cena za dopravu je vždy účtovaná za celú objednávku bez ohľadu na to, koľko položiek obsahuje. Uvedená cena poštovného je platná v rámci doručenia na územie Slovenska.

Pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak záručná doba je 24 mesiacov, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Postup pri uplatnení reklamácie:

  1. Vytlačte si a vyplňte reklamačný formulár a priložte ho k reklamovanému tovaru.
  2. Tovar starostlivo zabaľte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
  3. Balík zašlite na adresu: CoolFactory, s.r.o., Hodžova 3, Nitra 949 01, Slovenský republika (najlepšie do vlastných rúk).
  4. Po prezretí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie. V prípade potreby, zašleme tovar na odborné posúdenie autorizovanej osobe.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup pri vrátení tovaru:

  1. Vytlačte si a vyplňte formulár pre vrátenie tovaru a priložte ho k reklamovanému tovaru.
  2. Tovar starostlivo zabaľte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
  3. Balík zašlite na adresu: CoolFactory, s.r.o., Hodžova 3, Nitra 949 01, Slovenský republika (najlepšie do vlastných rúk) Nezasielajte nám tovar dobierkou! Tovar, ktorý nám zašlete dobierkou neprevezmeme a vráti sa vám späť!
  4. V prípade, že sme prijali tovar, ktorý bol v neporušenom stave (nenosený, v pôvodnom balení a s visačkami pokiaľ ich tovar mal) peniaze vám budú prevedené na vami uvedený účet v lehote 14 dní.

Upozornenie:

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ nemôže vrátiť náušnice, ktoré boli uzavreté v ochrannom obale a tento obal bol po dodaní porušený.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy len z časti, t.j. vráti len časť tovaru z celkovej objednávky a týmto vrátením klesne hodnota objednaného tovaru pod stanovenú sumu, na základe ktorej bola poskytnutá zľava na dopravu je spotrebiteľ povinný dodatočne uhradiť náklady na dopravu.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu: CoolFactory, s.r.o., Hodžova 3, 949 01 Nitra alebo mailom na adresu info@trendyveci.sk. Na tento účel môžete použiť formulár   na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar bude vrátený, resp. kým nám nepreukážete zaslanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho - čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na adresu: CoolFactory, s.r.o., Hodžova 3, 949 01 Nitra, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim – spoločnosťou CoolFactory s.r.o., so sídlom Hodžova 3, 949 01 Nitra, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.trendyveci.sk

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode"). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

4. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Článok II.
Výklad pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť CoolFactory s.r.o., so sídlom Hodžova 3, 949 01 Nitra, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41603/N.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.trendyveci.sk.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.trendyveci.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.trendyveci.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.trendyveci.sk. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

2. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zasielaného s potvrdením objednávky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Spoločnosť CoolFactory s.r.o., so sídlom Hodžova 3, 949 01 Nitra, IČO: 50 493 931, DIČ: 2120349528 nie je platcom DPH

2. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 3. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

3. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho. Uvádzaná cena je koncová, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

4. V kúpnej cene podľa bodu 3. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) zakúpeného tovaru.

5. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene objednávky účtované poštovné v sume 2 €.

6. Pri objednávkach (zásielkach), v rámci Slovenskej republiky, v ktorých cena objednaného tovaru presiahne sumu 10 € sa k cene objednávky neúčtuje poštovné.

7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

8. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

9. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),

10. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

11. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

12. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

13. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.trendyveci.sk) alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

14. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI. ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Ak sa kupujúcemu zdá doba vybavovania objednávky príliš dlhé má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju objednávku stornovať. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

2. Expedičné doby majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 2-5 pracovných dní v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

3. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zruší. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára, alebo telefonicky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

4. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

5. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty.

6. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.

7. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok VI.
Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

1. Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.
Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

2. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy a zaslania tovaru predávajúcemu, je predávajúci oprávnený ho vrátiť formu dobierky späť kupujúcemu. Pri takto vrátenej zásielke budú opätovne účtované prepravné náklady v sume 2 € a manipulačný poplatok až do výšky 5 €.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok VIII.
Oznámenie o splnení povinnosti podľa zákona č. zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov

Spoločnosť CoolFactory s.r.o. si zabezpečila plnenie povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom spoločnosti LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.trendyveci.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

1.9. 2016, CoolFactory s.r.o.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@trendyveci.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,  www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Chceme vám dať na vedomie, že sa budeme vždy úprimne snažiť vyriešiť akýkoľvek vzniknutý problém k vašej maximálnej spokojnosti. V prípade problémov s konaním našich pracovníkov zavolajte na telefónne číslo 0940/757 458.

Spoločnosť CoolFactory, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.trendyveci.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Na úspešné naplnenie predmetu zmluvy spracúvame osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa (prípadne aj dodacia adresa), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše nákupy u nás.

Uvedené osobné údaje spracúvame za účelom naplnenia predmetu zmluvy. V prípade, že máte záujem o likvidáciu spracovaných údajov, kontaktujte nás e-mailom alebo poštou.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720 001 , 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
Priama linka na podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

FAQ - Často kladené otázky

Samozrejme áno. V internetovom eshope TrendyVeci.sk môžete nakupovať aj bez registrácie. Prichádzate tak ale o rôzne výhody, ktoré majú len registrovaný zákazníci.

Cena dopravného je 2€. Cena zahŕňa doručenie balíka Slovenskou poštou na dobierku a balné. Cena za dopravu je vždy účtovaná za celú objednávku bez ohľadu na to, koľko položiek obsahuje.

Dopravu zadarmo získate pri nákupe na TrendyVeci.sk v minimálnej hodnote 10€ (vrátane). Doprava nad 10€ platí stále a pre každého (registrovaného, aj neregistrovaného zákazníka)

Celý sortiment tovaru máme skladom a vieme 100% garantovať jeho dostupnosť. Tovar objednaný počas pracovného dňa do 15:00 zvyčajne expedujeme ešte v ten istý deň. Tovar zasielame 2. triedou cez Slovenskú poštu. Jeho doručenie k vám domov od odoslania trvá zvyčajne 2-5 dní.

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorá tento druh zásielok momentálne nedoručuje cez víkend.

Ospravedlňujeme sa, ale osobný odber momentálne nie je možný!

Vašu objednávku môžete zrušiť telefonicky na zákazníckej linke 0940/757 458 alebo e-mailom na adrese info@trendyveci.sk

Zákaznícka linka 0940/757 458 internetového obchodu TrendyVeci.sk vám je dostupná každý pracovný deň od 9:00 do 17:00. Mimo týchto hodín nás prosím kontaktujte mailom. O nedostupnosti našej linky napr. počas dovolenky budete informovaní na našich stránkach.

HORE